CONDICIONS GENERALS

TERMES I CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DE LA PLATAFORMA "BUSUP"1. OBJECTE
1.1. L'accés i ús de la Plataforma informàtica denominada BusUp (d'ara endavant, la “Plataforma”) és ofert per la companyia de nacionalitat espanyola “BUSUP ESPANYA MOBILITY, S.L.”, amb domicili social en Avinguda de la Marina, número 1, codi postal 08830 de Sant Boi de Llobregat, Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 45608, Foli 75, Fulla B-493484, i proveïda de NIF B67002527 (d'ara endavant, “BusUp”).1.2. Per a qualsevol qüestió o dubte que estigui relacionada amb l'accés i ús de la Plataforma o amb els presents Termes i Condicions d'Accés i Ús (d'ara endavant, els “Termes i Condicions”) pot dirigir un correu electrònic amb la seva sol·licitud i dades de contacte a la següent adreça: info@busup.com. A més, pot contactar-se amb BusUp dirigint la seva sol·licitud i dades de contacte per correu ordinari a la següent adreça postal: Avinguda de la Marina, 1, 08830, Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Espanya.1.3. A l'efecte dels presents Termes i Condicions, s'entendrà com a usuari a qualsevol persona que accedeixi i navegui per la Plataforma, amb independència de si l'accés s'efectua i formalitza mitjançant l'emplenament de formularis de registre i/o utilitza qualsevol dels serveis que la Plataforma ofereix, sigui gratuït o subjecte al pagament d'una quantitat determinada (d'ara endavant, el “Usuari”).2. ACCEPTACIÓ DELS PRESENTS TERMES I CONDICIONS PER L'USUARI2.1. L'accés i navegació per la Plataforma implica automàticament l'acceptació expressa dels presents Termes i Condicions per l'Usuari, per la qual cosa les persones que accedeixin i naveguin per la Plataforma s'obliguen a complir-les i respectar-les sota la seva exclusiva responsabilitat. Per això, si les consideracions detallades en els Termes i Condicions no són de la seva conformitat, preguem que no faci ús de la Plataforma, ja que qualsevol ús que faci de la Plataforma o dels serveis, eines i continguts inclosos en la mateixa implicarà l'acceptació expressa dels termes legals recollits en aquest text.2.2. A fi d'obtenir una major eficiència en l'ús de la Plataforma, BusUp podrà denegar o restringir l'accés a Usuaris que no respectin els presents Termes i Condicions sense necessitat de prèvia notificació.2.3. Els presents Termes i Condicions podran ser modificats per BusUp en qualsevol moment sense previ avís, quan es consideri convenient, oportú o necessari per a optimitzar i/o adequar la regulació de l'accés i ús de la Plataforma. Una vegada introduïda la referida modificació, si l'Usuari continua accedint i utilitzant els serveis, continguts o les eines de la Plataforma s'entendrà que accepta aquestes modificacions; en cas contrari haurà d'abstenir-se de la seva utilització. 2.4. Així mateix, BusUp podrà oferir, a través de la Plataforma i/o el correu electrònic proporcionat per part de l'Usuari en el formulari de registre corresponent, promocions temporals o especials, d'àmbit col·lectiu o personalitzat, dirigides a determinats tipus d'Usuari, aplicables als seus serveis. Les ofertes promocionals estaran clarament identificades i explicades, al costat de les condicions per a accedir a les mateixes i amb esment exprés als supòsits exclosos. Les ofertes promocionals temporals prevaldran sobre els presents Termes i Condicions en el que aquests no s'oposin a aquestes, subsistint plenament vigent el que es disposa en els presents Termes i Condicions en tot allò que no contradiguin a les ofertes promocionals.2.5. Sense perjudici dels presents Termes i Condicions, BusUp podrà establir determinades condicions particulars, que seran d'obligat compliment per a l'accés i ús d'alguns dels serveis que ofereix la Plataforma. En cas d'acordar-se condicions particulars, i, d'existir contradicció entre les mateixes i aquests Termes i Condicions, prevaldran les condicions particulars, subsistint plenament vigent el que es disposa en aquests Termes i Condicions en tot allò que no contradiguin a les condicions particulars.2.6. A més dels presents Termes i Condicions, per a l'accés i ús de la Plataforma, l'Usuari haurà d'acceptar amb caràcter previ la Política de Privacitat disponible per a consulta en la Plataforma, així com la clàusula que autoritza a BusUp al tractament de les seves dades de caràcter personal.3. BREU DESCRIPCIÓ DE LA PLATAFORMA I FINALITAT D'ÚS

3.1. La Plataforma està configurada com una plataforma tecnològica, dirigida tant a dispositius de sobretaula com a dispositius mòbils, la finalitat dels quals consisteix a oferir als Usuaris de la mateixa l'accés i, en el seu cas, reserva i contractació (d'ara endavant, els “Serveis de Tecnològics”), de diversos serveis de transport discrecional de passatgers en carretera (d'ara endavant, els “Serveis de Transport”), l'execució tècnica del qual recaurà en terceres entitats transportistes independents a BusUp (d'ara endavant, els “Operadors de Transport”).3.2. A fi de facilitar la contractació dels Serveis de Transport, la Plataforma posa a la disposició dels Usuaris un conjunt d'eines tecnològiques que permeten, entre altres, la remissió de sol·licituds dels Serveis de Transport, la configuració de preferències per al filtrat i la recepció d'aquestes sol·licituds per part de BusUp.3.3. Amb caràcter addicional, els Usuaris podran tenir accés a una oferta variada de proveïdors, productes i serveis que BusUp, si escau, decideixi oferir a cada moment. En cas de contractar els Serveis de Transport a través de la pàgina específica d'un proveïdor, producte o servei concret creades a aquest efecte, la contractació es regirà pels termes i condicions que, en cada cas, es defineixin de manera específica i particular per a la referida pàgina. Aquests termes i condicions específics prevaldran sobre els presents sense perjudici que els presents Termes i Condicions siguin aplicable en tot allò que no es contradiguin amb els termes i condicions particulars de cada oferta i/o promoció, d'un proveïdor, producte o servei ofert de manera específica i particular.3.4. Sense perjudici de l'anterior, BusUp quedarà facultada per a modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut i funcionalitats de la Plataforma, eliminant, modificant, afegint noves o subjectant-les a condicions específiques, així com modificar el seu disseny, imatge, presentació i configuració, sense que això suposi l'alteració dels acords o de la relació comercial entre BusUp i l'Usuari.3.5. Per a poder accedir a la Plataforma, haurà d'explicar-se necessàriament amb un ordinador de sobretaula, un dispositiu mòbil i/o tauleta, amb les especificacions i configuracions tècniques necessàries per a l'adequat funcionament de la Plataforma i amb connexió a Internet. Les despeses relatives a la connexió seran per compte exclusiu de l'Usuari. 3.6. Si fos necessari interrompre o modificar els Serveis Tecnològics de la Plataforma, BusUp es reserva el dret a realitzar-lo sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat davant els Usuaris ni davant tercers. 4. CONDICIONS D'ÚS DE LA PLATAFORMA4.1. Continguts
4.1.1. A través de la Plataforma, BusUp facilita a l'Usuari l'accés a un ventall de continguts, informació i dades en relació amb els Serveis de Transport (d'ara endavant, els “Continguts”). BusUp es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació, la configuració i ubicació de les diferents seccions de la Plataforma, així com dels seus Continguts.4.2. Accés i ús de la plataforma4.2.1. L'accés a la Plataforma estarà limitat a persones físiques majors de catorze (14) anys. No obstant això, l'anterior, l'accés a determinats Continguts i/o la participació en determinades promocions que puguin ser ofertes per BusUp pot estar limitat a majors d'edat o menors emancipats, segons es disposi en les corresponents condicions particulars establertes a aquest efecte.4.2.2. Amb caràcter general, l'Usuari podrà accedir a la Plataforma de manera lliure i gratuïta. L'Usuari reconeix i accepta que l'accés i ús de la Plataforma té lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat. BusUp no serà, en cap cas, responsable de l'ús que l'Usuari i/o tercers poguessin fer de la Plataforma, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d'aquest.4.2.3. El correcte comportament dels Usuaris és un element essencial per al bon funcionament de la Plataforma i la bona fi dels Serveis de Transport. L'Usuari declara sota la seva exclusiva responsabilitat que actuarà complint amb la normativa aplicable, de manera responsable, respectuosa, diligent i amb total bona fe.4.2.4. A continuació, es detalla el codi de conducta que els Usuaris hauran de complir per a accedir i utilitzar la Plataforma, així com per a l'ús dels Serveis de Transport advertint-se expressament que el compliment del descrit a continuació és condició essencial per a la utilització de la Plataforma i l'efectiva prestació al seu favor dels Serveis de Transport. 4.2.5. L'Usuari té expressament prohibit realitzar les conductes identificades a continuació:a) Utilitzar la Plataforma, de manera contrària als principis establerts en els presents Termes i Condicions. b) Fer un ús no autoritzat o fraudulent de la Plataforma.c) Utilitzar la Plataforma per a fins diferents als que li són propis.d) Accedir o intentar accedir a recursos restringits de la Plataforma.e) Utilitzar la Plataforma amb finalitats o efectes il·lícits, il·legals, contraris al que s'estableix en els presents Termes i Condicions, a la bona fe i a l'ordre públic, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar o impedir la normal utilització o gaudi de la Plataforma.f) Provocar danys en la Plataforma o en els sistemes dels seus proveïdors o de qualssevol altres tercers.g) Utilitzar la Plataforma en cap forma que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en la seva funcionalitat, en l'ordinador d'un tercer o en la Plataforma. h) Introduir o difondre virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes de BusUp, els Usuaris i/o qualssevol altres tercers.i) Usar la Plataforma per a la transmissió, la instal·lació o la publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials o de qualsevol material de caràcter difamatori, ofensiu, racista, vulgar, denigrant, pornogràfic, o de naturalesa obscena o amenaçadora o que pugui causar molèstia a qualsevol persona.j) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de BusUp, els Usuaris i/o qualssevol altres tercers.k) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això estigui legalment permès.l) Obtenir o intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte.m) Registrar-se i/o crear en la Plataforma identitats falses, actuar en nom de tercers sense el poder o legitimació suficient i/o suplantar la identitat d'uns altres.n) Infringir drets de tercers, especialment, drets de propietat industrial o intel·lectual.o) Faltar a la veritat, falsificar documents, signatures, infringir les lleis, reglaments o normativa d'aplicació.

 

p) Manipular o alterar les eines de la Plataforma per a comercialitzar amb tercers o altres Usuaris en forma diferent a la indicada en els presents Termes i Condicions.q) No respectar les normes i processos predeterminats per a l'accés i ús de la Plataforma, emprar mètodes que puguin causar danys a la Plataforma o als sistemes de tercers.r) Abocar opinions, comentaris o manifestacions en els fòrums públics de la Plataforma que BusUp posa a la disposició dels Usuaris i que puguin resultar ofensius, vexatoris, injuriosos, difamatoris, il·legals o causar qualsevol tipus de mal o perjudici a persones físiques o jurídiques. En cap cas BusUp serà responsable de cap d'aquestes opinions, comentaris o manifestacions. Sense perjudici d'això, BusUp adoptarà les mesures correctives que a la seva mà es trobin per a evitar o eliminar aquest tipus d'opinions o manifestacions sempre en el ben entès que l'estat de la tècnica i els mitjans dels quals disposa BusUp no possibiliten un monitoratge i vigilància constant dels continguts dels referits fòrums públics.s) Usar la Plataforma de manera que constitueixi una vulneració dels drets de BusUp i/o de qualsevol tercer.t) Realitzar comunicacions en nom de BusUp.o) Usar la Plataforma per a transmetre material amb finalitats publicitaris o de promoció, inclosos spam, correus electrònics en cadena o similars. L'Usuari no està autoritzat a fer referència a ofertes comercials.v) Accedir sense autorització a qualsevol secció de la Plataforma, a altres sistemes o xarxes connectades a la Plataforma, a cap servidor de BusUp ni als Serveis de Transport oferts a través de la Plataforma, per mitjà de piratejo o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim.w) Infringir, o intentar infringir, les mesures de seguretat o autenticació de la Plataforma o de qualsevol xarxa connectada a aquesta.x) Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura de la Plataforma o en els sistemes o xarxes de BusUp, així com en els sistemes i xarxes connectades a la Plataforma.i) Impedir el normal desenvolupament de qualsevol activitat disponible a través de la Plataforma o qualssevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant o tractant d'alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l'accés, participació o funcionament, falsejant el resultat i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment i/o a través de qualsevol pràctica que atempti o vulneri de cap manera la legalitat i/o els presents Termes i Condicions.4.2.6. L'Usuari es compromet i obliga expressament a no utilitzar la Plataforma ni a manipular o alterar les eines de la mateixa per a transmetre informació ni comercialitzar amb material, productes o serveis de cap mena o naturalesa que sigui il·legal, injuriós o difamatori ni per a comercialitzar amb tercers o altres usuaris en forma diferent a la indicada en els Termes i Condicions. 4.2.7. En el cas que l'Usuari tingui accés a informació confidencial es compromet a utilitzar-la exclusivament per a les finalitats per a les quals li van ser revelades, sempre respectant aquesta confidencialitat. En aquest sentit, l'Usuari es compromet a no usar la Plataforma per a recollir dades de caràcter personal d'altres Usuaris;4.2.8. L'Usuari únicament podrà accedir a la Plataforma a través dels mitjans autoritzats per BusUp a cada moment a aquest efecte. És responsabilitat exclusiva de l'Usuari assegurar-se que ha descarregat la Plataforma correcta en el seu dispositiu mòbil i/o terminal informàtic.4.2.9. BusUp no serà, en cap cas, responsable en cas que l'Usuari no disposi d'un dispositiu compatible o hagi descarregat una versió de la Plataforma incompatible amb el seu dispositiu.4.2.10. BusUp, segons el seu propi criteri, podrà donar per acabat l'accés a la Plataforma, de manera immediata, i sense necessitat de comunicació prèvia, si la conducta de l'Usuari no fos conforme amb els presents Termes i Condicions.4.2.11. Per a poder accedir a la Plataforma, haurà d'explicar-se necessàriament amb un dispositiu amb les especificacions tècniques i configuracions necessàries per a l'adequat funcionament de la Plataforma, així com amb connexió a Internet. Les despeses relatives a la referida connexió a Internet seran assumits per compte exclusiu de l'Usuari i els mitjans necessaris per a accedir a la Plataforma seran de la seva sencera responsabilitat.

 

4.3. Registre: Obtenció del compte d'Usuari4.3.1. Per a tenir accés a la Plataforma serà necessari haver-se registrat prèviament seguint les instruccions que s'inclouen en aquesta, accessibles a través de la pantalla inicial que possibilita l'entrar a la Plataforma i haurà d'emplenar-se el formulari corresponent de registre en línia o, en canvi, vinculant el registre del seu compte d'usuari de la Plataforma al seu compte en la xarxa social Facebook, o en qualsevol altra xarxa social habilitada per part de BusUp a aquest efecte (d'ara endavant, el “Compte d'Usuari”). 4.3.2. Tant si es crea el Compte d'Usuari emplenant el formulari de registre com mitjançant la vinculació al compte d'usuari de Facebook o qualsevol altra xarxa social habilitada a aquest efecte, BusUp tindrà accés a una certa informació i dades. 4.3.3. En tot cas, es vincularà el Compte d'Usuari a les dades d'accés que constaran d'un correu electrònic i una contrasenya (d'ara endavant, les “Dades d'Accés”) que s'utilitzaran a partir de la creació del Compte d'Usuari per a l'inici de sessió en la Plataforma i per a l'accés als Serveis de Transport. 4.3.4. L'Usuari garanteix sota la seva pròpia responsabilitat l'exactitud i veracitat de la informació proporcionada a la Plataforma, que haurà de mantenir-se actualitzada en tot moment, eximint expressament a BusUp de les conseqüències i/o danys que la inexactitud i falsedat de la mateixa pugui originar a tercers o a l'Usuari. 4.3.5. Les Dades d'Accés de l'Usuari són totalment personals i intransferibles, assignats exclusivament per a l'Usuari en qüestió i concorde a les dades personals d'identitat proporcionats en el procés de registre, responsabilitzant-se el propi Usuari enfront de BusUp i enfront de qualsevol altre tercer de la correcta utilització, pèrdua i de la no transmissió ni divulgació a terceres persones físiques i/o jurídiques que no siguin aquest Usuari tret que aquesta persona es trobi prou facultada per ell per a contractar en el seu nom.4.3.6. En el cas de qualsevol pèrdua o robatori de les Dades d'Accés, ús no autoritzat de la Plataforma o dels codis corresponents, així com en qualsevol altre supòsit de violació de seguretat de la Plataforma de la qual hagi tingut coneixement l'Usuari, aquest s'obliga a notificar aquesta incidència a BusUp immediatament. En aquest cas, l'Usuari podrà sol·licitar que se li proporcioni un altre codi d'identificació i una altra clau per a poder accedir a la Plataforma.4.3.7. BusUp no assumeix l'obligació ni disposa dels mitjans tècnics per a comprovar la identitat dels qui es registren en la Plataforma. Per això, BusUp no serà, en cap cas, responsable en cas d'usurpació de la identitat de l'Usuari.4.3.8. BusUp es reserva el dret a rebutjar, sota el seu propi criteri, qualsevol sol·licitud de registre el contingut del qual no s'ajusti a les finalitats de la Plataforma, així com a donar de baixa i eliminar qualsevol compte d'Usuari que no compleixi amb qualsevol de les obligacions previstes en els presents Termes i Condicions, sense que l'Usuari en aquest cas tingui dret a reclamar res per l'eliminació del compte.4.3.9. Una vegada facilitats les Dades d'Accés, l'Usuari accepta que serà responsable de complir amb les normes i condicions establertes en la normativa vigent aplicable, incloent, però sense limitar, en matèria de protecció de dades i de prestació de serveis de la societat de la informació, quedant exempta BusUp de qualsevol responsabilitat si l'Usuari no compleix les citades condicions.  4.3.10. En el cas de pèrdua de la contrasenya vinculada al Compte d'Usuari, l'Usuari podrà sol·licitar un canvi d'aquesta. Per a sol·licitar el canvi de contrasenya, l'Usuari haurà d'entrar en l'apartat Vas oblidar contrasenya? en el moment d'iniciar sessió. Una vegada dins de l'esmentat apartat, l'Usuari podrà introduir la seva adreça de correu electrònic vinculat al Compte d'Usuari, i rebrà un correu electrònic en el qual es facilitarà una nova contrasenya per a poder accedir a la Plataforma. 4.3.11. BusUp podrà, en qualsevol moment i a la seva sencera discreció, bloquejar o cancel·lar el Compte d'Usuari, amb efecte immediat i sense previ avís, per incompliment de qualsevol de les disposicions establertes en el present document, així com, rebutjar un nou registre, sent responsables els Usuaris de qualsevol mal o perjudici originat de l'incompliment dels presents Termes i Condicions. 5. CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ5.1. Responsabilitat 5.1.1. Si bé l'execució tècnica dels Serveis de Transport serà realitzada pels referits Operadors de Transport, la responsabilitat directa sobre l'efectiva prestació dels Serveis de Transport contractats pels Usuaris a través de la Plataforma enfront dels propis Usuaris recaurà en BusUp. No obstant això, BusUp no respondrà dels incompliments que no li siguin directament imputables als Operadors de Transport, ni dels produïts per cas fortuït, força major, i/o per atendre exigències legals o administratives. De la mateixa manera, no es fa responsable de les pèrdues d'enllaç dels seus transports amb altres transports, propis o aliens.5.1.2. Tot l'anterior, haurà d'entendre's sense afectar la responsabilitat ni alterar els drets de l'Usuari que puguin, en el seu cas, ser inherents a la seva condició de consumidor, que no puguin excloure's segons la legislació aplicable a aquest efecte.5.1.3. BusUp es compromet a exigir el compliment per part dels Operadors de Transport dels requeriments expressos en matèria de seguretat en el transport, així com en l'àmbit laboral, d'acord amb la legislació vigent als països en els quals opera.5.1.4. A aquest efecte, BusUp es compromet a exigir als Operadors de Transport el compliment de quants requisits sectorials en matèria de transport siguin obligatoris de conformitat en la normativa sectorial vigent a cada moment i, especialment, dels següents requeriments:a) Disposar del justificant documental d'haver aprovat la ITV (Inspecció Tècnica de Vehicle) corresponent al vehicle per mitjà del qual s'efectua el Servei de Transport en qüestió.b) Disposar del permís de circulació corresponent al vehicle per mitjà del qual s'efectua el Servei de Transport en qüestió.c) Disposar de la pòlissa d'assegurança obligatòria per a vehicles de motor corresponent al vehicle per mitjà del qual s'efectua el Servei de Transport en qüestió.d) Comptar amb la pòlissa d'assegurança d'ocupants i responsabilitat civil il·limitada corresponent al vehicle per mitjà del qual s'efectua el Servei de Transport en qüestió.e) Disposar de les autoritzacions necessàries per a l'efectiva prestació i execució del Servei de Transport.5.1.5. En el cas que, per avaria del vehicle assignat, el Servei de Transport contractat per l'Usuari quedi interromput, o fos retardat, per causa directament imputable a l'Operador de Transport, serà responsabilitat de BusUp la resolució de la incidència, mitjançant substitució del vehicle afectat en el menor temps possible.5.1.6. La responsabilitat pels danys o pèrdues que sofreixin els equipatges dels Usuaris en el transport vindrà determinada, limitada i quantificada de conformitat amb el règim previst en la normativa aplicable sobre drets de passatgers en transport per autobús.5.1.7. BusUp no serà, en cap cas, responsable de la pé robatori o furt d'efectes personals dels Usuaris que tingui lloc, abans, durant o després de l'efectiva prestació dels Serveis de Transport.5.1.8. BusUp es compromet de manera expressa a exigir a l'Operador de Transport en qüestió el respecte als horaris de sortida/inicio dels Serveis de Transport contractats pels Usuaris. En aquest sentit, no es permetrà la pujada al vehicle assignat per a efectuar el Servei de Transport en qüestió una vegada passada l'hora d'inici/sortida del Servei de Transport programat. En aquest sentit, BusUp recomana als Usuaris que es presentin amb una antelació mínima de quinze (15) minuts al punt de parada assenyalat per al Servei de Transport en qüestió.5.1.9. Els Usuaris que ostentin la condició d'as persones amb mobilitat reduïda, abans de procedir a la sol·licitud de la reserva, hauran de posar en coneixement de BusUp tal situació, a fi de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge d'acord amb les característiques d'aquest.5.1.10. A aquest efecte, s'entén com a persona de mobilitat reduïda, tota persona la mobilitat de la qual per a participar en el viatge es trobi reduïda per motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o deficiència intel·lectual, o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l'edat, i la situació de la qual requereixi una atenció adequada i l'adaptació a les seves necessitats particulars del servei posat a la disposició dels altres participants en el viatge.5.2. Tipologia de serveis5.2.1. BusUp, entre els seus serveis, prestarà Serveis de Transport col·lectius a la demanda (d'ara endavant “Rutes a la Demanda”), organitzats per l'Usuari creador de la ruta de transport (d'ara endavant, el “Organitzador de la Ruta”). En aquest cas, l'Organitzador de la Ruta podrà, entre altres serveis, crear, reservar i pagar les Rutes a la Demanda, així com convidar als passatgers a unir-se a la ruta, compartir el pagament amb ells, i gestionar el cobrament del pagament compartit del servei. 5.2.2. No obstant això, l'anteriorment exposat, BusUp també podrà, quan ho consideri oportú, crear rutes predeterminades per a esdeveniments específics, (d'ara endavant “Rutes Predeterminades”. En aquest cas, les Rutes Predeterminades creades per BusUp apareixeran en la Plataforma BusUp i els Usuaris podran reservar-les mitjançant la realització del pagament del Servei de Transport directament. 5.3. Clients Especials amb Contractes Personalitzats5.3.1. BusUp pot celebrar contractes amb persones físiques i / o jurídiques que, a causa de la naturalesa i volum de les seves necessitats de transport, estiguin interessats ​​i desitgin obtenir beneficis, per a si mateixos o per a altres usuaris potencials de la Plataforma, de Serveis de Transport personalitzats subministrats per BusUp (d'ara endavant, "Clients Especials"), en particular, sense limitació, l'establiment de termes específics de creació, gestió i comercialització de rutes de transport predeterminades adaptades a esdeveniments i la configuració especial de la Plataforma (d'ara endavant, "Contractes Personalitzats").5.3.2. La celebració de Contractes Personalitzats amb BusUp per Clients Especials implica automàticament l'acceptació expressa d'aquests Termes i Condicions.5.3.3. Els Clients Especials estan obligats a complir aquests Termes i Condicions i a respectar-los sota la seva exclusiva responsabilitat, sempre que això no sigui contrari o incompatible amb els termes i condicions dels Contractes Personalitzats celebrats amb BusUp, amb la Política de Privacitat disponible en la Plataforma de BusUp, amb els termes i condicions específics i les polítiques de privacitat creades per a tals Contractes Personalitzats o amb qualsevol disposició legal aplicable.5.4. Reserva de les Rutes a la Demanda a través de la Plataforma 5.4.1. En el supòsit que un Servei de Transport sigui contractat (i pagat o, en el seu cas, reservat) amb una antelació superior a set (7) dies naturals en relació a la data d'inici d'aquest, la ruta seleccionada per al Servei de Transport en qüestió quedarà automàticament confirmada i, en el menester, garantida de manera automàtica a la seva efectiva contractació. No obstant això, en el supòsit que aquest Servei de Transport reservat a través de la Plataforma en el referit termini no sigui pagat amb una antelació superior a set (7) dies naturals en relació a la data d'inici d'aquest, la ruta seleccionada quedarà automàticament cancel·lada.5.4.2. L'Usuari no podrà contractar un Servei de Transport amb una antelació inferior a set (7) dies naturals en relació a l'inici d'aquest. En aquest cas, l'Usuari haurà de realitzar la corresponent consulta a BusUp, ja sigui via telefònica o mitjançant correu electrònic al número o, en el seu cas, adreça de contacte que BusUp faciliti a l'Usuari a aquest efecte.5.5. Viatgers5.5.1. El nombre de viatgers transportats no pot ser superior al nombre de places autoritzades en el vehicle reservat per al Servei de Transport en concret, cosa que significa que tots els menors computen a l'efecte de nombre de viatgers transportats.5.5.2. Els menors de divuit (18) anys podran viatjar solos, sota la responsabilitat dels seus pares i/o tutors legals. Quan més del cinquanta per cent (50,00%) de la capacitat del vehicle el conformin menors de divuit (18) anys, aquests han d'anar acompanyats de, almenys, un adult. En tots aquests casos, BusUp es reserva el dret a requerir les corresponents autoritzacions emeses pels progenitors o vàlids representants dels menors, així com denegar el seu embarcament a aquells que no comptin amb aquesta autorització.5.5.3. En el cas de les Rutes a la Demanda, Organitzador de la Ruta podrà procedir a la remissió d'invitacions mitjançant un codi d'autorització prèviament remès per BusUp a l'Organitzador de la Ruta (d'ara endavant, el “Codi d'Invitació”) a aquells viatgers (d'ara endavant, el “Usuaris Convidats”) que desitja que facin ús del Servei de Transport creat per Organitzador de la Ruta fins a completar la capacitat del vehicle associat al referit Servei. En aquests supòsits, BusUp no es responsabilitzarà de l'ús indegut d'aquestes invitacions de manera tal que donarà per tancada la capacitat del Servei de Transport una vegada la mateixa sigui coberta pels Usuaris a través de la Plataforma. En evitació de problemes sobrevinguts, correspondrà a l'Organitzador de la Ruta la responsabilitat de gestionar adequadament la remissió i eventual ús dels Codis d'Invitació.5.5.4. BusUp es reserva el dret a denegar el transport a un viatger quan estimi que:a) sigui necessari o convenient per motius de seguretat pública;

b) sigui necessari o convenient per a complir amb les lleis o normes aplicables en un país d'origen, destinació o de parada;

c) sigui necessari o convenient en raó de la conducta, estat, edat o condició mental o física del passatger;

d) sigui necessari o convenient per a evitar mal, incomoditat o molèsties greus a altres passatgers o al conductor;

e) sigui necessari o convenient perquè el passatger hagi incomplert amb anterioritat i de manera reiterada les normes de BusUp;

f) el passatger hagi presentat algun document:

i. adquirit de forma presumptament il·legal,

ii. que hagi estat denunciat com perdut o robat, o

iii. que sigui presumptament fals o contingui modificacions o alteracions de qualsevol tipus no realitzades pel transportista.5.6. Prohibició de fumar5.6.1. Queda absolutament prohibit fumar en els vehicles en els quals BusUp presti el Servei de Transport.5.7. Equipatges5.7.1. L'Usuari té dret a transportar, de manera gratuïta, en cada transport fins a màxim de vint-i-cinc (25) Kg. d'equipatge. 5.7.2. Referent a les mesures, no s'estipula una grandària màxima exacta, però la suma dels tres costats (llarg, ample i alt) no ha de superar els 158 cm en cap cas (llarg + ample + alt < 158 cm màx.). 5.7.3. El transport de bicicletes, taules de surf, skis i qualsevol altre material de grans dimensions quedarà, en tot cas, subjecte a la disponibilitat d'espai en el vehicle assignat per l'Operador de Transport per al transport en qüestió. 5.7.4. A aquest efecte, BusUp posa a la disposició dels Usuaris un e-mail perquè puguin consultar la disponibilitat d'espai per a aquesta mena d'equipatges: info@busup.com. 5.7.5. Està prohibit el transport en l'habitacle de viatgers de qualsevol animal, a excepció de gossos d'assistència. Per al transport de petits animals de companyia serà necessari realitzar una consulta prèvia per e-mail, que haurà de ser remesa a la mateixa adreça de correu electrònic referida en l'apartat anterior.5.7.6. BusUp no es farà responsable dels danys físics o psicològics que el viatge pugui causar als animals que viatgin dins del vehicle.5.8. Condicions de pagament i facturació5.8.1. El preu total del concret Servei de Transport contractat a través de la Plataforma serà notificat a l'Usuari a través de la Plataforma, amb caràcter previ i anterior al procés de reserva i pagament del referit Servei de Transport, per a la seva efectiva confirmació i validació per part de l'Usuari. 5.8.2. El preu del Servei de Transport contractat a través de la pròpia Plataforma serà cobrat a través d'aquesta, de manera automàtica, en el moment en què l'Usuari o, en el seu cas, Usuaris, realitzin el pagament d'aquest, a través de les dades de la seva targeta, de crèdit o dèbit corresponent, facilitats per mitjà de la passarel·la de pagaments incorporada en la Plataforma.5.8.3. En el cas de les Rutes a la Demanda, el pagament del preu del Servei de Transport reservat per l'Usuari mitjançant la Plataforma podrà realitzar-se, íntegrament, per l'Usuari que hagi realitzat la reserva, això és, l'Usuari Organitzador de la Ruta de cada Servei de Transport en concret o, pel contrari, es podrà dividir el preu del Servei de Transport entre els passatgers que realitzessin l'especifico viatge. 5.8.4. En cas que l'Usuari Organitzador de la Ruta pagui tot el preu del Servei de Transport, el referit Usuari realitzés el pagament del preu calculat per l'algorisme mitjançant la passarel·la de pagaments integrada en la Plataforma a aquest efecte. 5.8.5. En el cas de dividir el preu a pagar per Servei de Transport entre els diferents passatgers d'aquest, l'Organitzador de la Ruta establirà el nombre de viatgers que formessin part del Servei de Transport en qüestió i, a continuació, l'algorisme de la Plataforma calcularà el corresponent preu per passatger. En aquest supòsit, l'Organitzador de la Ruta podrà ostentar o no, la condició de passatger en el Servei de Transport en qüestió, havent d'especificar tal circumstància en el moment d'establiment del nombre de passatgers i el preu per a cadascun d'ells.5.8.6. En aquest sentit, una vegada calculat el preu per passatger del corresponent Servei de Transport, l'Organitzador de la Ruta, podrà establir un preu per passatger diferent del calculat per l'algorisme, podent, en el seu cas obtenir l'Organitzador de la Ruta un marge de benefici, que també serà calculat per l'algorisme de la Plataforma.5.8.7. El referit marge de benefici només serà abonat per BusUp a favor de l'Organitzador de la Ruta en el cas de l'efectiva realització del viatge reservat i organitzat per aquest. 5.8.8. Una vegada creada la ruta, amb la seva corresponent modalitat de pagament, la Plataforma proporcionarà el Codi d'Invitació a l'Organitzador de la Ruta perquè els altres Usuaris que vagin a ser passatgers de la ruta creada pel referit Organitzador, mitjançant el qual, els referits Usuaris podran: (i) afegir-se a la ruta, (ii) obtenir tots els detalls relatius a aquesta, i (iii) realitzar el pagament de la part proporcional del preu del Servei de Transport que li correspongui segons el que hagi estat establert per l'Organitzador de la Ruta. 5.8.9. No obstant això, l'anteriorment exposat, BusUp podrà, quan ho consideri oportú, crear Rutes Predeterminades per a esdeveniments específics. En aquest cas, les Rutes Predeterminades creades per BusUp apareixeran en la Plataforma de BusUp i els Usuaris podran reservar-les mitjançant la realització del pagament del Servei de Transport directament. 5.8.10. En el cas de les Rutes Predeterminades creades per BusUp, aquestes només podran ser reservades de manera efectiva mitjançant la realització del pagament efectiu del cost dels Serveis de Transport. 5.8.11. Les Rutes Predeterminades poden ser cancel·lades lliurement per BusUp, amb un avís previ mínim de set (7) dies naturals des de la data de sortida, sempre que el percentatge mínim d'ocupació de la Ruta Predeterminada per BusUp no sigui aconseguit en el termini definit per BusUp per a tal efecte. En cas de cancel·lació, BusUp ha de reemborsar el preu pago per l'Usuari en el moment de la reserva de la ruta, no existint, encara, dret a qualsevol altra compensació a l'Usuari o a tercers. 5.8.12. El pagament, en qualsevol cas, serà realitzat pels Usuaris mitjançant targeta financera de crèdit o dèbit (American Express, Visa, Maestro, Mastercard, UnionPay, ATM i/o MB Way) són els únics mitjans de pagament acceptats en la Plataforma.5.8.13. Conformement al que es disposa en la Política de Privacitat, les dades de la targeta, ja sigui de dèbit o crèdit, facilitats en el formulari de registre del Compte d'Usuari seran remesos a l'empresa proveïdora de la passarel·la de pagaments i encarregada d'emmagatzemar aquestes dades corresponents a cadascun dels Usuaris.5.8.14. En aquest sentit, l'Usuari es compromet i obliga expressament a donar compliment als termes i condicions d'ús i a les polítiques de privacitat corresponents als llocs web de tercers als quals, en el seu cas, accedeixin a través d'enllaços proporcionats en el marc de la Plataforma.5.8.15. Així mateix, totes les promocions i descomptes, així com les seves condicions d'ús, estaran disponibles en la Plataforma. BusUp es reserva el dret a restringir l'ús i a recuperar l'import de les promocions, invitacions i descomptes a aquells Usuaris que facin un ús inadequat, il·lícit o abusiu d'aquests. 5.8.16. Està terminantment prohibit que un Usuari creï diferents comptes en la Plataforma o comparteixi un mètode de pagament electrònic amb altres Usuaris amb la finalitat de beneficiar-se indegudament de descomptes i invitacions, la qual cosa podrà suposar la cancel·lació del Compte d'Usuari de la Plataforma, de manera temporal o permanent, segons es consideri oportú per BusUp en cada ocasió.5.8.17. Les invitacions i descomptes perdran la seva eficàcia als tres (3) mesos de la seva expedició. A més, BusUp es reserva expressament el dret a modificar, en qualsevol moment, els Termes i Condicions inicials de les promocions i descomptes. Als efectes oportuns, es fa constar expressament que el valor de les invitacions o descomptes podrà, en el seu cas, estar limitat a unes certes categories de vehicles.5.8.18. L'Usuari autoritza expressament al fet que BusUp procedeixi a l'expedició de les factures corresponents als Serveis de Transports de manera electrònica en format PDF i processi la seva posterior remissió via correu electrònic. En aquest sentit, les referides factures seran dirigides a l'adreça de correu electrònic que l'Usuari hagi facilitat a BusUp en el formulari de registre de la Plataforma.5.8.19. No obstant això, l'Usuari podrà, en qualsevol moment, revocar la present autorització mitjançant la remissió d'un correu electrònic a l'adreça accounting@busup.com i exigir l'expedició i recepció, de manera gratuïta, de la corresponent factura en format paper.5.9. Cancel·lacions i Reemborsament5.9.1. L'Organitzador de la Ruta podrà cancel·lar una Ruta a la Demanda en qualsevol moment. Depenent del moment en què sigui cursada l'ordre de cancel·lació, l'Organitzador de la Ruta podrà tenir o no dret a un reemborsament total o parcial del preu d'aquesta. 5.9.2. En el cas que l'Organitzador de la Ruta tingués dret a rebre un reemborsament del preu del Servei de Transport d'una Ruta a la Demanda amb pagament únic, BusUp es compromet a fer efectiu el reemborsament en benefici de l'Organitzador de la Ruta en el termini de quinze dies (15) naturals immediatament posteriors a la recepció de la sol·licitud de cancel·lació. 5.9.3. En el cas que l'Organitzador de la Ruta tingués dret a rebre un reemborsament del preu del Servei de Transport d'una Ruta a la Demanda amb pagament compartit, BusUp es compromet a fer efectiu el reemborsament en benefici de tots aquells Usuaris Convidats, i de l'Organitzador de la Ruta, que haguessin efectuat el pagament de la ruta, en el termini de quinze dies (15) naturals immediatament posteriors a la recepció de la sol·licitud de cancel·lació. 5.9.4. En el cas que l'Organitzador de la Ruta cursi la cancel·lació del Servei de Transport d'una Ruta a la Demanda, amb una antelació mínima de quaranta-vuit (48) hores anteriors a l'hora de sortida del referit Servei de Transport, mitjançant remissió del correu electrònic corresponent a l'adreça info@busup.com, aquest tindrà dret a percebre de BusUp un reemborsament del cent per cent (100,00%) del preu del Servei de Transport en qüestió, així com de la devolució del cent per cent (100,00%) del marge de benefici que aquest hagués aplicat.5.9.5. En el supòsit que l'Organitzador de la Ruta cursi la cancel·lació del Servei de Transport d'una Ruta a la Demanda, amb una antelació inferior a quaranta-vuit (48) hores però fins a vint-i-quatre (24) hores anteriors a l'hora de sortida del referit transport mitjançant remissió del correu electrònic corresponent a l'adreça info@busup.com, aquest tindrà dret a percebre de BusUp un reemborsament del cinquanta per cent (50,00%) del preu del transport en qüestió, així com de la devolució del cent per cent (100,00%) del marge de benefici que aquest hagués aplicat.5.9.6. En el cas que l'Organitzador de la Ruta cursi la cancel·lació del Servei de Transport de Ruta a la Demanda, amb una antelació inferior a les vint-i-quatre (24) hores anteriors a l'hora de sortida del referit Servei de Transport mitjançant remissió del correu electrònic corresponent a l'adreça info@busup.com, aquest no tindrà dret a percebre cap reemborsament del preu del transport en qüestió, però sí que tindrà dret a la devolució del cent per cent (100,00%) del marge de benefici que aquest hagués aplicat.5.9.7. Tot reemborsament o devolució, tant del preu del Servei de Transport, com del marge de benefici, portarà implícit la deducció dels costos de gestió de pagament, que podran variar en funció del seu import i de les tarifes aplicades per l'empresa proveïdora de la passarel·la de pagaments.5.10. Rutes Predeterminades5.10.1. No s'admetran devolucions ni sol·licituds de reemborsament de cap mena en la compra de tiquets a Rutes Predeterminades.5.11. Canvis 5.11.1. L'Usuari que contracti un Servei de Transport d'una Ruta a la Demanda tindrà dret a fer un canvi en la data, hora i/o vehicle corresponent al Servei de Transport en qüestió, si la referida sol·licitud de canvi es realitza amb una antelació superior a les vint-i-quatre (24) hores anteriors a l'hora de sortida del citat Servei de Transport, i la mateixa és remesa mitjançant correu electrònic a l'adreça info@busup.com. Els referits canvis no comportaran recàrrec i/o cap comissió, tot això sense perjudici de l'abonament de la diferència que, en el seu cas, pogués existir entre el preu dels Serveis de Transport en qüestió.5.11.2. Així mateix, BusUp es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, els horaris, el recorregut i les parades de les Rutes Predeterminades. No obstant això, BusUp es compromet a avisar als Usuaris de qualsevol modificació amb una antelació superior a les vint-i-quatre (24) hores anteriors a l'hora de sortida del citat Servei de Transport.

 

6. PROTECCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA PLATAFORMA6.1. BusUp mantindrà operativa la Plataforma durant tot l'any, les vint-i-quatre (24) hores del dia, sempre que l'estat de la tècnica ho permeti.6.2. Així mateix, BusUp es reserva el dret de modificar o interrompre, en tot o en part, l'accés al sistema temporalment, quan el requereixi el servei de manteniment, actualització o reparació del sistema o el servidor d'Internet, sense necessitat d'haver-lo notificat a l'Usuari.6.3. Si l'Usuari detectés alguna anomalia, interferències de tercers, errors del sistema o funcionament de la Plataforma, haurà de notificar-lo immediatament a BusUp perquè procedeixi a la seva solució.7. ENLLAÇOS ENTRE PÀGINES WEB I COOKIES7.1. Aquelles persones o entitats que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i la Plataforma (d'ara endavant, el “Enllaç”) hauran de complir les condicions següents:7.2. L'Enllaç únicament permetrà l'accés a la pàgina d'inici “home” de la Plataforma, però no podrà reproduir-la de cap manera.7.3. No es crearà un “frame” sobre les pàgines de la Plataforma.7.4. No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre BusUp, els seus directius, els seus empleats, els Serveis Tecnològics subministrats a través de la Plataforma, ni dels Serveis de Transport oferts a través d'aquesta.7.5. No es declararà ni es donarà a entendre que BusUp ha autoritzat l'Enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els corresponents Serveis Tecnològics i/o de Transport oferts o llocs a disposició, en cada cas, des de la pàgina web en la qual s'estableix l'Enllaç.7.6. Excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix Enllaç, la pàgina web en la qual s'estableixi l'Enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a BusUp.7.7. La pàgina web en la qual s'estableixi l'Enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com continguts contraris a qualssevol drets de tercers. 7.8. L'establiment de l'Enllaç no implica, en cap cas, l'existència de relacions entre BusUp i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de BusUp dels seus continguts o serveis. 7.9. BusUp posa a la disposició dels Usuaris enllaços o links amb la finalitat de facilitar l'accés a la informació, serveis informàtics i/o de transport i altres continguts disponibles en Internet. Els enllaços o links habilitats en aquesta Plataforma poden conduir a l'Usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, sobre els quals BusUp no exerceix cap mena de control. 7.10. BusUp no assumeix cap deure de vigilar ni de verificar les informacions o continguts dels altres llocs o pàgines web als quals calgui accedir mitjançant els Enllaços existents en la Plataforma. 7.11. BusUp assumeix, exclusivament, el deure de suprimir de la Plataforma, al més aviat possible, les informacions, continguts o serveis que atemptin contra qualsevol normativa aplicable d'acord amb la legislació vigent. Els Enllaços que aquesta web pogués contenir s'oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap mena de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des d'aquests. En cap cas, els esmentats enllaços seran considerats com a recomanació, patrocini, o distribució per part de BusUp de la informació, productes i/o serveis, o, en general, continguts de titularitat de tercers, oferts per aquests o en qualsevol forma pels mateixos divulgats. BusUp s'exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis o productes oferts per dites terceres enfront de qualssevol reclamacions de qualsevol naturalesa i demandes que poguessin interposar-se en relació amb aquests.7.12. L'Usuari accepta de manera expressa que, amb la finalitat de controlar la sessió dels Usuaris, BusUp utilitzarà cookies o qualssevol dispositius de seguiment de la navegació quan aquests naveguin per la Plataforma emmagatzemant i tractant aquestes cookies per a un correcte coneixement i seguiment de la utilització de la Plataforma. Mes informacions referent a això podran obtenir-se en la Política de Privacitat.

 

8. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL8.1. L'Usuari reconeix expressament, amb caràcter general, que la informació, signes, imatges, dissenys, logotips, animacions, vídeos, textos, així com els altres elements i continguts, inclosos els seus Serveis Tecnològics i aplicacions informàtiques, de la Plataforma estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de BusUp i/o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en la Plataforma, per la qual cosa no es concedeix a l'Usuari cap mena de dret sobre ells, excepte els quals, en el seu cas, expressament es poguessin arribar a reconèixer.8.2. Els Usuaris que accedeixin a la Plataforma poden visualitzar la informació continguda en la mateixa i efectuar descàrregues o reproduccions privades al seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.8.3. En conseqüència, l'Usuari no estarà facultat per a, a títol enunciatiu, però no limitatiu, distribuir, modificar, transformar, cedir, posar a la disposició del públic o dur a terme qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada sobre els elements i continguts indicats anteriorment, inclosos els codis informàtics de qualsevol dels elements de la Plataforma.8.4. L'Usuari serà directament responsable de totes les conseqüències, danys i perjudicis que es derivin per a BusUp i/o qualsevol tercer de la infracció de qualsevol obligació continguda en la present clàusula 8.8.5. L'Usuari que procedeixi a l'enviament de qualsevol mena de contingut a la Plataforma, assegura expressament que ostenta tots els drets necessaris per a fer-ho, quedant exempt BusUp de qualsevol responsabilitat sobre el contingut i legalitat de la informació oferta.8.6. L'Usuari reconeix a BusUp el dret de modificar els continguts introduïts per aquell a fi que s'adeqüin i siguin compatibles amb les característiques tècniques i estètiques de la Plataforma.9. PROTECCIÓ DE DADES

BusUp és el responsable del tractament de les dades personals que l'Usuari proporcioni per mitjà del formulari de registre, i l'informa que aquests seran tractats de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals amb la finalitat de gestionar el servei ofert a través de la plataforma. Pot exercir els seus drets accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició en el correu electrònic  info@busup.com. Per a més informació pot consultar la nostra Política de Privacitat.10. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

 

10.1. Sense perjudici de les limitacions establertes en la legislació vigent, BusUp no es responsabilitza pels danys i perjudicis, de qualsevol naturalesa, que puguin derivar-se de la falta d'exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir les informacions contingudes en la Plataforma o altres continguts als quals es pugui accedir a través de la mateixa i que tinguessin com a origen fonts diferents a la pròpia BusUp.10.2. BusUp no es fa responsable pels danys i perjudicis ocasionats per l'ús indegut de la Plataforma per part dels Usuaris. Els Usuaris hauran d'abstenir-se de realitzar actes de qualsevol tipus que contravinguin la legislació aplicable.10.3. BusUp no estarà obligada a reparar els danys o perjudicis, directes o indirectes, que siguin ocasionats per una informació incompleta, incorrecta i/o no veraç, subministrada en el marc de la Plataforma, així com tampoc es fa responsable del comportament dels Usuaris, dels seus possibles incompliments i/o de les possibles situacions d'insolvència en les quals puguin trobar-se.10.4. BusUp no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament de la Plataforma i, en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la Plataforma i dels serveis tecnològics habilitats en aquesta, així com als errors en l'accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, en el seu cas, es prestin aquests serveis tecnològics.10.5. BusUp declina tota responsabilitat pels danys informàtics o de qualsevol altra classe o naturalesa que la Plataforma pugui, en el seu cas, ocasionar a l'Usuari en l'accés als Continguts de la Plataforma. Per això, BusUp no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'Usuari o de tercers.10.6. No obstant això, l'anterior, BusUp es compromet a realitzar quantes accions estiguin raonablement al seu abast per a eliminar aquests virus o altres elements lesius, des del moment en què tingui coneixement de l'existència d'aquests.10.7. En cap cas serà responsable BusUp dels danys que pugui sofrir l'Usuari en cas que incompleixi els presents Termes i Condicions.10.8. Mitjançant la subscripció dels presents Termes i Condicions, l'Usuari manifesta i garanteix expressament que mantindrà indemne a BusUp, així com a la seva societat matriu, administradors, socis, empleats, col·laboradors i assessors de qualssevol reclamacions que poguessin derivar-se de:10.9. L'incompliment per part de l'Usuari dels presents Termes i Condicions o de la normativa aplicable en el marc de la Plataforma i els Serveis de Transport contractats a través d'aquesta.10.10. L'incompliment o violació per part de l'Usuari de qualssevol drets de tercers, la qual cosa inclou a títol enunciatiu, però no limitatiu, els drets dels Operadors de Transport, conductors o vianants.10.11. L'ús indegut de la Plataforma per part de l'Usuari.11. NOTIFICACIONS11.1. BusUp podrà realitzar quantes notificacions i/o comunicacions consideri oportunes a través d'un missatge general visualitzat en la Plataforma, en particular, relacionades amb modificacions a la Plataforma. 11.2. BusUp podrà també enviar per correu electrònic, a l'adreça facilitada per l'Usuari en el formulari de registre del Compte de l'Usuari, missatges que consideri adequades, sempre que l'Usuari hi hagi prèvia i expressament autoritzat missatges amb aquest contingut en el seu formulari de registre.11.3. No requereixen consentiment previ i exprés per part de l'Usuari els missatges enviats per BusUp referents a la celebració o execució d'un contracte amb l'Usuari (no incloent missatges promocionals), a respostes a sol·licitacions i als drets de l'Usuari.11.4. L'Usuari podrà, en qualsevol moment, revocar les autoritzacions de notificació mitjançant la remissió d'un correu electrònic a l'adreça unsubscribe@busup.com exigint el cessament de la recepció dels referits correus electrònics de notificacions i promocions.11.5. L'Usuari podrà realitzar quantes notificacions i/o comunicacions consideri oportunes a BusUp en el marc de l'accés i utilització de la Plataforma mitjançant la remissió d'un correu electrònic a l'adreça identificada a continuació: info@busup.com.12. CESSIÓ12.1. L'Usuari no podrà cedir els seus drets i obligacions dimanants dels presents Termes i Condicions sense el previ consentiment exprés i escrit de BusUp.12.2. BusUp podrà cedir, sense necessitat de recaptar el consentiment previ de l'Usuari, els presents Termes i Condicions a qualsevol entitat compresa dins del seu grup de societats, a tot el món, així com a qualsevol persona o entitat que li succeeixi en l'exercici del seu negoci per qualsevol títol.13. BAIXA DEL COMPTE D'USUARI13.1. L'Usuari podrà donar de baixa el seu Compte d'Usuari de la Plataforma en qualsevol moment, per a això haurà d'enviar un correu electrònic a l'adreça unsubscribe@busup.com. Els Usuaris han d'indicar els motius pels quals volen deixar d'usar la Plataforma.14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ14.1. Sense prejudici de les normes imperatives aplicables en cada país on BusUp operi, l'accés i utilització de la Plataforma, així com la interpretació, compliment i execució dels presents Termes i Condicions se subjectarà al que s'estableix per les lleis espanyoles.14.2. En cas que qualsevol condició o disposició d'aquests Termes i Condicions o l'aplicació de qualsevol condició o disposició a qualsevol persona o circumstància sigui considerada, parcial o totalment, invalida, ineficaç o no executable per un tribunal competent, tal condició o disposició s'interpretarà de manera al fet que pugui aplicar-se conforme a la legislació vigent en el grau màxim permès per la llei. La invalidesa, ineficàcia o no executabilitat d'una condició o disposició no afectarà qualsevol altra de les condicions o disposicions aquí previstes, sempre que els objectius i l'economia dels presents Termes i Condicions no siguin afectats.  14.3. Qualsevol controvèrsia sorgida a conseqüència dels presents Termes i Condicions o de l'ús de la Plataforma se sotmetrà a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l'Usuari.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT AVÍS: Per la mera utilització o navegació en la pàgina web, o mitjançant l'accés a l'aplicació informàtica de BusUp, se li atribuirà la condició de “Usuari”, havent de llegir atentament la següent “Política de Privacitat” que a continuació s'exposa. Tot això sense perjudici de la necessitat de facilitar el seu consentiment quan li sigui recaptat per a l'aportació de dades personals i/o la instal·lació de cookies.

En BUSUP TECHNOLOGIES, S.L., reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.1. Titularitat

L'empresa responsable del tractament de les seves dades en virtut d'aquesta Política de Privacitat és “BUSUP TECHNOLOGIES, S.L.”, amb domicili social en Av. De la Marina núm. 1, Sant Boi de Llobregat (CP 08830) Barcelona, Espanya, i CIF número B-66864307 (d'ara endavant “BusUp”) com a empresa hòlding del grup BusUp (integrat per diverses empreses subsidiàries) i l'informa els usuaris de la seva aplicació informàtica (d'ara endavant la “Aplicació”) i del seu lloc web “www.busup.com” (“Lloc web”) sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal, perquè aquests puguin determinar lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a BusUp les dades personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir sobre els mateixos en ocasió del seu accés i ús de l'Aplicació i del Lloc web.2. Objecte i finalitat de la recollida de dades personals, legitimació del tractament i temps de conservació

Dades Personals són tota informació sobre una persona física identificada o identificable; es considerarà identificable tota persona física la identitat de la qual pugui determinar-se, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com per exemple un nom, un número d'identificació, dades d'ubicació, identificadors per via electrònica o un o diversos elements específics, característics de la seva identitat física, fisiològica, genèrica, psíquica, econòmica, cultural o social.

La visita de l'usuari al Lloc web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-los, les dades seran tractades de manera lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en el RGPD 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

BusUp recull dades personals dels Usuaris, com són el nom, l'adreça, el número de telèfon i el correu electrònic (d'ara endavant les “Dades Personals”) a través de diversos mitjans, i tret que s'indiqui una altra cosa i sense perjudici que el subministrament de les Dades Personals facilitades a BusUp és voluntari, la falta de subministrament d'aquestes Dades Personals podrà impossibilitar a BuSup la celebració d'un contracte de prestació de serveis amb l'Usuari, a més d'afectar la qualitat dels serveis proporcionats per BusUp.

Les dades que l'usuari ens proporcioni els tractarem amb les següents finalitats: 

Donar d'alta i accés a l'usuari a través del formulari de Registre de l'Aplicació i del Lloc web amb la finalitat de mantenir una adequada relació amb els Usuaris; facilitar als mateixos l'accés al servei prestat per BusUp, prestar, gestionar, administrar, ampliar i millorar els serveis i/o continguts oferts en l'Aplicació i el Lloc web, així com per a atendre adequadament qualsevol consulta o sol·licitud d'informació plantejada pels Usuaris i, en el seu cas, per a la remissió d'informació sobre els serveis o activitats de BusUp que poguessin ser de l'interès dels Usuaris. BusUp, en cap cas remetrà publicitat i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial als Usuaris sense que mediï la seva prèvia sol·licitud o consentiment exprés.La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l'usuari en registrar-se a través del formulari de registre i seleccionar la casella d'acceptació de la nostra política de privacitat i condicions generals abans d'enviar la seva sol·licitud. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.Gestionar el pagament de la ruta seleccionada a través de l'Aplicació, una vegada reservada, així com els tiquets a qualsevol dels esdeveniments publicats en BusUp.La base de legitimació del tractament de les dades serà l'execució d'un contracte de compravenda en el qual l'interessat és part. En cas que l'usuari no faciliti les seves dades personals no es podrà gestionar la seva compra, no podent prestar el servei sol·licitat.Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l'usuari a través del formulari de contacte, així com per a proposar noves rutes.  Recollim i tractem les dades personals de l'usuari per a poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que realitza a través d'aquest formulari.La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l'usuari en seleccionar la casella d'acceptació de la nostra política de privacitat abans d'enviar la petició. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Gestionar la participació de l'usuari en el formulari de comentaris del blog situat en la web. Les dades facilitades els conservarem mentre l'usuari no sol·liciti la baixa de la subscripció al contingut del blog. La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l'usuari en registrar-se a través del formulari de subscripció al blog i en seleccionar la casella d'acceptació de la nostra política de privacitat abans d'enviar la seva sol·licitud. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li informació sobre les nostres activitats i productes. La base legítima per a gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li les nostres activitats i novetats, és el consentiment que ens atorga per a això. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a millorar la seva experiència en navegar per la web. La base legítima per a millorar la seva experiència en navegar per la web és el consentiment que atorga l'usuari en acceptar les cookies. 


El període de temps durant el qual les dades personals s'emmagatzemen i conserven varia en funció de diversos factors, en particular, la durada de la inscripció de l'usuari en l'aplicació i en el lloc web. Existeixen requisits legals que obliguen a conservar les Dades Personals per un període de temps mínim de 3 anys. Així, i sempre que no existeixi una exigència legal específica, les Dades Personals s'emmagatzemaran i conservaran només pel període mínim necessari per a les finalitats que hagin motivat la seva recollida o el seu posterior tractament, sempre que l'usuari no hagi revocat el seu consentiment al tractament de les seves dades, o pel període de temps autoritzat per l'autoritat de control del respecte país, finalitzat el qual els mateixos seran eliminats.

- Recopilació d'Informació en els dispositius mòbils

Informem que en l'ús d'Aplicació BusUp pot accedir automàticament a la següent informació sobre el dispositiu de l'usuari: 

  • Identitat trobar comptes en el dispositiu 
  • Contactes trobar comptes en el dispositiu llegeix els teus contactes 
  • Ubicació ubicació aproximada (basada en la xarxa) 
  • Ubicació precisa (GPS i basat en xarxa) 
  • Fotos / multimèdia / arxius llegeix el contingut del teu emmagatzematge 
  • USB Modificar o eliminar el contingut del seu emmagatzematge 
  • USB. Emmagatzematge llegeix el contingut del teu emmagatzematge 
  • USB Modificar o eliminar el contingut del seu emmagatzematge 
  • USB. Càmera prendre fotos i vídeos
3. Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals:

Les seves dades no es comunicaran ni seran cedits a tercers tret que existeixi alguna obligació legal o aquells prestadors vinculats a BusUp que actuen com a encarregats del tractament, així com empreses del hòlding del grup BusUpNo es realitzen transferències internacionals, per al cas en què en algun moment poguessin realitzar-se, se li comunicaran a fi d'obtenir el seu consentiment.4. Actualització de dades 

És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l'usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat d'aquests.L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està posada al dia i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.5. Dades de Tercers

Si l'usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a través del Lloc web o Aplicació Informàtica de BusUp garanteix que ha obtingut aquestes dades de manera lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per a comunicar-los i que la informació facilitada és exacta i veraç. 

6. Caràcter obligatori de la informació sol·licitada

Tots els nostres formularis compten amb un asterisc () en les dades obligatòries. Si l'usuari no facilita aquests camps, o no marca la casella d'acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l'enviament de la informació. 7. Drets dels Usuaris i la llei aplicable

BusUp respecta la legislació en matèria de dades personals aplicable als països en els quals opera, en particular, i sense limitar:

• A Espanya: Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

• A Portugal: Llei núm. 41/2004 de 18 d'agost sobre la privacitat en el camp de la comunicació electrònica i Llei núm. 67/98, de 26 d'octubre, sobre protecció de dades personals.

L'usuari té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-los i sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recaptats. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament dels mateixos revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus drets contactant amb nosaltres en la següent direcció d'e-mail: info@busup.com.

De la mateixa manera, si posteriorment, l'Usuari desitja revocar el seu consentiment atorgat per a rebre informació comercial via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà similar o equivalent, podrà comunicar-lo, en qualsevol moment, mitjançant sol·licitud realitzada enviat un correu electrònic a info@busup.com

En cas que l'usuari consideri que algun dret en matèria de dades personals ha estat violat podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control al seu país, en particular:

• A Espanya: a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.aepd.es)

• A Portugal: La Comissió Nacional de Protecció de Dades (https://www.cnpd.pt)8. Menors de 14 anys

L'Aplicació i el Lloc web estan dirigits exclusivament a Usuaris majors de 14 anys, estant per tant restringida l'entrada i ús als menors de 14 anys. Sense perjudici de l'anterior, BusUp es reserva el dret de verificar, pels mitjans que consideri més oportuns, l'edat real de qualsevol Usuari.

Sota sospita que un Usuari de l'Aplicació i/o del Lloc web és menor de 14 anys, i que ha falsejat les dades que es requereixen per al seu accés, BusUp podrà denegar al referit Usuari l'accés als serveis oferts.9. Prestació de serveis per part de tercers

Les dades recollides s'emmagatzemaran sota les mesures de confidencialitat i seguretat legalment establertes, i no seran cedits ni compartits a empreses o entitats alienes al responsable de la Web. No obstant això, BusUp, com a responsable del tractament, pot requerir posar les Dades Personals o part d'ells a la disposició de tercers prestadors de serveis, com, per exemple, els operadors de serveis de transport col·lectiu que vagin a realitzar el servei de transport, altres empreses propietat del grup empresarial al qual pertany BusUp, empreses informàtiques i proveïdors de pagament, com ara Stripe, Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Union Pay, ATM and / or MB Way, que podran estar localitzades en l'Espai Econòmic Europeu o en altres països, alguns dels quals poden no oferir un nivell de protecció equivalent al que existeix en l'Espai Econòmic Europeu amb la finalitat de l'adequat manteniment i funcionament de l'Aplicació i del Lloc web així com per a la gestió dels pagaments abonats per l'Usuari per l'ús del servei contractat a través de l'Aplicació. Els Usuaris autoritzen expressament la transferència de les seves dades personals a dites terceres que ostentaran la condició d'encarregat del tractament de les dades, amb les finalitats anteriorment indicades.

En el Lloc web o en l'Aplicació podrà trobar enllaços d'accés a altres llocs web que són aliens a BusUp. La disponibilitat d'aquests enllaços es realitza de bona fe, i BusUp no serà responsable per la recollida i tractament de dades personals efectuades en aquests llocs web, ni per l'exactitud, credibilitat i funcionalitat de llocs web pertanyents a tercers.10. Seguretat

BusUp manifesta i garanteix que en tot moment duu a terme els seus millors esforços per a mantenir la seguretat i confidencialitat de les Dades Personals, de conformitat amb la legislació aplicable als països on opera, desenvolupant, de manera continuada, les mesures de seguretat adoptades per a mantenir-les, en tot moment, de conformitat amb qualssevol desenvolupaments legals i tecnològics. 11. Responsabilitat de BusUp

BusUp respondrà únicament d'aquells danys que l'Usuari pugui sofrir a conseqüència de la utilització del Lloc web o de l'Aplicació, sempre que s'hagin produït com a resultat d'una actuació dolosa o imprudent per part de BusUp. L'Usuari, en acceptar la Política de Privacitat, assumeix que la utilització del Lloc web o de la seva Aplicació la duu a terme sota la seva responsabilitat.

BusUp no serà responsable de l'exactitud i veracitat de la informació o de les dades que s'introdueixin per Usuaris o tercers en el Lloc web ni en l'Aplicació i, per tant, tampoc serà responsable de les decisions que es prenguin basades en aquesta informació o els danys produïts per aquest motiu.

 

12. Obligacions de l'Usuari

L'Usuari s'obliga en navegar en el Lloc web així com en utilitzar l'Aplicació a:

a. Proporcionar dades veraces i, en el seu cas, mantenir-los actualitzats.

b. No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'uns altres.

c. Custodiar aquelles dades d'accés i/ o contrasenyes, comprometent-se a no cedir el seu ús, assumint la responsabilitat que pogués derivar-se d'un ús indegut d'aquests.

d. Complir amb tot el que es disposa en la Llei, així com en la present Política de Privacitat.

BusUp podrà denegar o restringir l'accés a aquells Usuaris que no respectin els presents termes i condicions sense necessitat de prèvia notificació.13. Obligacions dels Clients Especials

BusUp pot celebrar contractes amb persones físiques i / o jurídiques que, a causa de la naturalesa i volum de les seves necessitats de transport, estiguin interessades ​​i desitgin obtenir beneficis, per a si mateixos o per a altres usuaris potencials de la Plataforma, de serveis de transport personalitzats proporcionats per BusUp (d'ara endavant, "Clients Especials"), en particular, sense limitació, l'establiment de termes específics de creació, gestió i comercialització de rutes de transport predeterminades adaptades a esdeveniments i la configuració especial de la Plataforma (d'ara endavant, "Contractes Personalitzats "). Amb la celebració de Contractes Personalitzats, els Clients Especials es comprometen a:a. Tractar les Dades Personals dels Usuaris als quals tinguin accés de conformitat amb aquesta Política de Privacitat i amb la llei, sota la seva exclusiva responsabilitat;

b. Permetre que, quan sigui aplicable, BusUp procedeixi al tractament de les seves Dades Personals;

c. Implementar i mantenir salvaguardes organitzatives, administratives, físiques i tècniques adequades per a la protecció de la seguretat, disponibilitat, confidencialitat i integritat de les Dades Personals dels Usuaris als quals tinguin accés, protegint-se contra l'accés no autoritzat o l'alteració, divulgació, destrucció o pèrdua de Dades Personals;

d. No divulgar Dades Personals dels Usuaris als quals tinguin accés excepte quan siguin obligats per la llei o quan estiguin expressament permesos en virtut d'aquesta Política de Privacitat o d'un Contracte Personalitzat.S'aplicaran als Clients Especials les obligacions aplicables a BusUp previstes en la present Política de Privacitat, amb les necessàries adaptacions, quan no resulti contrari o incompatible amb els termes i condicions dels Contractes Personalitzats celebrats amb BusUp, amb els Termes i Condicions disponibles en la Plataforma de BusUp, amb els termes i condicions i polítiques de privacitat específiques que es creuen per a tals Contractes Personalitzats o amb qualsevol disposició legal aplicable, en particular en matèria de protecció de dades.

 

14. Cookies14.1. Definició

Cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un Usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l'Usuari. El navegador de l'Usuari memoritza cookies en el disc dur solament durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant l'ordinador. Les cookies no contenen cap classe d'informació personal específica, i la majoria de les mateixes s'esborren del disc dur en finalitzar la sessió de navegador (les denominades cookies de sessió).

La majoria dels navegadors accepten com a estàndard a les cookies i, amb independència d'aquestes, permeten o impedeixen en els ajustos de seguretat les cookies temporals o memoritzades.

Sense el seu exprés consentiment – mitjançant l'activació de les cookies en el seu navegador – BusUp no enllaçarà en les cookies les dades memoritzades amb les seves dades personals proporcionades en el moment del registre o la compra.14.2. Tipologia

BusUp utilitza cookies amb l'objectiu d'emmagatzemar les dades recollides durant la navegació de l'Usuari per a identificar correctament als Usuaris que visiten el Lloc web i/o utilitzen l'Aplicació, recordar les seves preferències i proporcionar-los serveis personalitzats, fer un seguiment de la utilització del Lloc web així com millorar la qualitat d'aquest. No obstant això, determinades àrees o serveis del Lloc web podrien no estar disponibles en cas de rebutjar l'ús de cookies. BusUp utilitza, en el Lloc web i en l'Aplicació, tant Cookies pròpies com de tercers.

A continuació, es defineixen les diferents tipologies de cookies que BusUp utilitza:

¥ Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l'Usuari la navegació a través d'una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

¥ Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l'Usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el terminal de l'Usuari com per exemple serien l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d'on accedeix al servei, etc.

¥ Cookies d'anàlisis: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'Usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per a això s'analitza la seva navegació en la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l'oferta de productes o serveis que li oferim.

¥ Cookies de tercers: El Lloc web i l'Aplicació poden utilitzar serveis de tercers proveïdors que, per compte de BusUp, recopilessin informació amb finalitats estadístics d'ús del Lloc web i de l'Aplicació per part de l'Usuari i per a la prestació d'altres serveis relacionats amb l'activitat de BusUp.

En particular, el Lloc web i l'Aplicació utilitzen Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc. amb domicili als Estats Units amb seu central en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Califòrnia 94043. Per a la prestació d'aquests serveis, s'utilitzen cookies que recopilen la informació, inclosa l'adreça IP de l'Usuari, que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats en la Web Google.com. Incloent la possible transmissió d'aquesta informació a tercers per raons d'exigència legal o quan dits tercers processin la informació per compte de Google.Els Usuaris podran acceptar o rebutjar l'ús de cookies i en conseqüència BusUp no serà, en cap cas, responsable per qualssevol activitats de tractament dutes a terme per tercers en relació amb les Dades Personals recollides a través de les cookies introduïdes pels mateixos en el Lloc web o en l'Aplicació quan haguessin acceptat l'ús d'aquestes.BusUp només podrà fer ús de la informació referent a l'Usuari continguda en les cookies derivades de la instal·lació/utilització de l'Aplicació o l'accés al Lloc web per part de l'Usuari, si l'Usuari accepta expressament, i amb caràcter previ, el tractament de les dades i de la informació recaptada en la forma i amb els fins anteriorment esmentats. A aquest efecte, l'Usuari podrà accedir en qualsevol moment a la Política de Privacitat que accepta en realitzar el procés de registre. També podrà acceptar la Política de Privacitat, en qualsevol altre moment, en visitar el Lloc web o l'Aplicació. Si no desitja que BusUp usi aquesta informació, pot canviar la configuració de les cookies en el seu navegador en qualsevol moment.14.3. Desactivació

L'Usuari reconeix la possibilitat de rebutjar el tractament de les dades o informació rebutjant l'ús de Cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada a tal fi en el seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de Cookies en el seu navegador pot no permetre-li l'ús ple de totes les funcionalitats del Lloc web o de l'Aplicació.

L'Usuari pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador, iphone, Telèfon intel·ligent o qualsevol altre dispositiu electrònic apte per a això.

Si té dubtes sobre aquesta política de cookies, pot contactar amb BusUp en info@busup.comQuè comporta desactivar les cookies? Perquè l'Usuari entengui l'abast que pot arribar a tenir el desactivar les cookies es recullen a continuació els següents exemples:

¥ No podrà compartir continguts d'aquesta web en Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social.

¥ El Lloc web no podrà adaptar els continguts a les seves preferències personals.

¥ No podrà accedir a l'àrea personal d'aquesta web, com per exemple El meu perfil o Les meves rutes.

¥ Botigues en línia: Li serà impossible realitzar compres en línia.

¥ No serà possible personalitzar les seves preferències geogràfiques com a franja horària, divisa o idioma.

¥ El Lloc web no podrà realitzar analítiques web sobre visitants i trànsit en la web, la qual cosa dificultarà que la web sigui competitiva.

¥ La Web tampoc podrà saber si vostè és un humà o una aplicació automatitzada que publica spam.

¥ Totes les xarxes socials usen cookies, si les desactiva no podrà utilitzar cap xarxa social.14.4. Eliminació

Es poden eliminar les cookies? Sí. No sols eliminar, també bloquejar, de manera general o particular per a un domini específic. Per a eliminar les cookies d'un lloc web l'Usuari haurà d'acudir a la configuració del seu navegador i allí localitzar les cookies associades al domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.14.5. Configuració

A continuació, s'indica la manera d'accés a una cookie determinada del navegador Google Chrome (pot variar en funció de la versió del navegador):

1 Accedeixi a “Configuració” o “Preferències” mitjançant el menú “Arxiu” o bé punxant la icona de personalització que apareix a dalt a la dreta.

2 Seleccioni l'opció “Mostrar opcions avançades”.

3 Vagi a “Privacitat, Configuració de contingut”.

4 Seleccioni “Totes les cookies i les dades de llocs”.

5 Apareixerà un llistat amb totes les cookies ordenades per domini. Per a facilitar la localització de les cookies d'un determinat domini introdueixi parcial o totalment la direcció en el camp “Buscar cookies”.

6 Després de realitzar aquest filtre apareixeran en pantalla una o diverses línies amb les cookies de la web sol·licitada. Seleccioni la(s) que desitgi i premi la “X” per a procedir a la seva eliminació.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador Internet Explorer (pot variar en funció de la versió del navegador) segueixi aquests passos:

1 Vagi a “Eines, Opcions d'Internet”.

2 Faci clic en “Privacitat”.

3 Mogui el deslizador fins a ajustar el nivell de privacitat que desitgi.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador Firefox (pot variar en funció de la versió del navegador) segueixi aquests passos:

1 Vagi a “Opcions” o “Preferències” segons el seu sistema operatiu.

2 Faci clic en “Privacitat”.

3 En Historial triï “Usar una configuració personalitzada per a l'historial”.

4 Ara veurà l'opció Acceptar cookies, pot activar-la o desactivar-la segons les seves preferències.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per a OSX segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

1 Vagi a “Preferències”, després “Privacitat”.

2 En aquest lloc veurà l'opció “Bloquejar cookies” perquè ajusti el tipus de bloqueig que desitja realitzar.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per a iOS segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

1 Vagi a “Ajustos”, després “Safari”.

2 Vagi a “Privacitat i Seguretat”, veurà l'opció “Bloquejar cookies” perquè ajusti el tipus de bloqueig que desitja realitzar.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Android segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

1 Executi el navegador i premi la tecla “Menú”, després “Ajustos”.

2 Vagi a “Seguretat i Privacitat”, veurà l'opció “Acceptar cookies” perquè activi o desactivi la casella.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Windows Phone segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

1 Obri Internet Explorer, després Més, després Configuració.

2 Ara pot activar o desactivar la casella Permetre cookies.15. Modificacions de la política de privacitat

En cas que BusUp modifiqui la present Política de Privacitat, BusUp publicarà una notificació en el Lloc web perquè els Usuaris puguin tenir coneixement de qualsevol canvi en la mena de Dades Personals que es recullen, les finalitats del tractament i/o les comunicacions a tercers. En cap cas les modificacions de la present Política de Privacitat que pugui introduir BusUp podran considerar-se que alteren, per si mateixes, l'autorització concedida per l'Usuari per a l'ús de les seves Dades Personals per a unes determinades finalitats. Si, en qualsevol moment, BusUp decidís utilitzar les Dades Personals dels Usuaris de manera diferent a l'establerta en el moment de la seva recollida, li ho notificarà als Usuaris per correu electrònic sol·licitant el seu previ consentiment sobre aquest tema.16. Acceptació

L'enviament de Dades Personals, mitjançant els formularis de l'Aplicació i del Lloc web, o per l'ús d'altres serveis oferts per BusUp, suposa el consentiment al tractament de les Dades Personals per BusUp i els seus Clients Especials, quan sigui aplicable, en els termes descrits en la present Política de Privacitat, sempre que s'hagi acceptat amb caràcter previ i de manera expressa.
A Barcelona, a 1 de juny de 2022.